Jakie obowiązki ma mistrz w zakładzie produkcyjnym?

Ma Gamma Zaplecza 367.jpg

Obowiązki mistrza produkcji w zakładzie pracy są regulowane w naszym kraju odpowiednimi przepisami prawnymi. Wystarczy przyjrzeć się Uchwale Nr 21 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 roku w sprawie obowiązków i uprawnień mistrzów w zakładach pracy, aby zapoznać się z zakresem obowiązków i wymagań w stosunku do osoby pełniącej tą funkcję.

Przepisy te jasno stanowią, że mistrz jest osobą pełniącą rolę kierownika, a jednocześnie jest wychowawcą zespołu pracowników jemu podległych i do niego przypisanych w ramach jednostki organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Do zadań mistrza należy organizacja i nadzorowanie pracą zespołu pracowników – zespół ten musi być jednostką, którą da się wyodrębnić z całości organizacji.

Wszyscy ci pracownicy muszą wykonywać podobne obowiązki.

Mistrz nadzoruje pracę pracowników w ilości dostosowanej do jego możliwości – w zależności od rodzaju, zakresy i stopnia zróżnicowania prac, technicznego wyposażenia stanowisk pracy, poziomu kwalifikacji zawodowych oraz liczby brygadzistów, jemu podległych, a kierujących pracą podległych brygad.

Mistrz ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację pracy oraz osiągnięte wyniki pracy zespołu. Przydziela pracę do danego zespołu lub brygady, dba o racjonalne wykorzystanie środków i czasu pracy, upewnia się, że wszelkie przepisy bezpieczeństwa w miejscu pracy są zachowane i zastosowane zgodnie z literą prawa.

W szczególności, decyduje on o sposobie wykonywania zadań oraz odpowiada przed kierownictwem zakładu produkcyjnego za oceny pracowników zespołu, ma też swój udział w ustalaniu premii i nagradzaniu zespołów lub jednostek, a także może mieć wpływ na przeszeregowanie pracowników.

Lepiej zakres obowiązków brygadzisty wyjaśniają szkolenia dla brygadzistów, tłumacząc twardy prawniczy język na bardziej przyjemne w odbiorze definicje. Zwykle jest to pierwszy krok na drodze do awansu do roli mistrza.

Podobne: https://www.liernam.pl

Szkolenie dla mistrzów uzupełnia wiedzę kandydata na to stanowisko. Ponadto, jeśli w zakładzie produkcyjnym są lub będą wdrożone założenia zwinnego zarządzania – agile szkolenia czy scrum szkolenia pomogą w efektywnym połączeniu technik zarządzania z wypełnianiem swoich obowiązków.